دومین دوره مسابقات 2 به 2 Retake بلکراک‬‎

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • مشخصات بازیکن شماره یک

  • مشخصات بازیکن شماره دو

  • مشخصات بازیکن شماره سه

  • قیمت: 20,000 تومان